menu

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 22 i 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Rozogi odbyło się przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozogi wyposażenia zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1779/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki został zakupiony wynosi 39.393,94 zł, z czego 39.000,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 393,94 zł z budżetu Gminy Rozogi.
Na mocy podpisanych umów użyczenia Zbigniew Kudrzycki – Wójt Gminy Rozogi przekazał:
- OSP Rozogi – Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx, Przenośny zestaw oświetleniowy
RALS 9490 LED, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar GT-020 160.
- OSP Dąbrowy - Agregat prądotwórczy K-AK11000FP (8kW), Pilarkę do drewna
STIHL MS 261,
- OSP Wilamowo - Agregat prądotwórczy EC 3600 GV (3,6 kVA), Przenośny zestaw
oświetleniowy HMLED 180W, Nosze typu deska PEDI-KIT,
- OSP Klon - Defibrylator AED Plus (elektroda CPR-SP i Pedi Padz II), Nosze typu
deska Iron Duck , Zestaw szyn Kramera, Nosze typu deska PEDI-KIT,
- OSP Faryny - Defibrylator AED Plus (elektroda CPR-SP i Pedi Padz II),
Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Rozogi realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości