menu

Zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Rozogi Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z poźn. zm.),

wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z poźn. zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonania na nieruchomości o powierzchni 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mającym wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Jako nieruchomości rozumiemy wszystkie działki ewidencyjne ujęte w jednej księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkośći powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowanie kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w. Ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
• a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
• b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
• c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązny jest do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznawniowe.

Wpływy z opłąt z tytułu zmniejszenia retencji stanowić będą w 90% przychów Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informuję, że zgodnie z art. 552 ust. 2b. Ustawy Prawo wodne, osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500m2 , które zabudowały swoją nieruchomość w co najmniej 70%, obowiązku przedstawienia danych dotyczących utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Rozogi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Stosowne oświadczenie jest do pobrania na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Oświadczenie to należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rozogi, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi. Oświadczenie to składamy dla każdej nieruchomości, to jest dla każdej księgi wieczystej.

Wszelkie informację na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozogi, pokój nr 8.

Załączniki:
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.