menu

Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie 26 listopada 2019 r., została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi”.

Projekt zakłada budowę instalacji paneli fotowoltaicznych na trzech obiektach szkolnych w miejscowościach: Dąbrowy, Klon i Rozogi.

W wyniku realizacji inwestycji polegającej na instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych zostaną obniżone koszty energii elektrycznej, a także przyczynia się to do aktywnej ochrony klimatu i umożliwia przyszłym pokoleniom życie w nienaruszonym środowisku przyrodniczym.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 –

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Kwota przyznanej dotacji na realizację inwestycji to 620.762,67 zł. co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 898.280,10 zł.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/20191126-104845-26314.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/20191126-104941-26315.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/20191126-104951-26316.jpg