menu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z dnia
3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.) Wójt Gminy Rozogi ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Szczegółowe informacje w załączniku.