menu

BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

Projekt „Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

Projekt „Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa” realizowany jest w oparciu o wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora w odpowiedzi na konkurs nr: POKL/2.1.1/2012/ZS oraz umowę o dofinansowanie nr: UDA-POKL.02.01.01-00-133/13 zawartą z Instytucją Wdrażającą – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 3-03-2014.

Celem Projektujest wzrost efektywności energetycznej wśród 250 przedsiębiorstw (i ich pracowników) z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co wpłynie na ograniczenie kosztów energetycznych firm oraz zmniejszenie negatywnego skutku na środowisko, poprzez odbycie specjalistycznych szkoleń z zakresu efektywności energetycznej, marketingu ekologicznego, budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku firmy oraz doradztwa mającego na celu wdrożenie rozwiązań proekologicznych w 250 MMŚP do dnia 30.06.2014 r.

pod niżej wymienionymi linkami informacj4 dla przedsiębiorstw

http://ekoinnowacyjne.pl/lista-szkolen/?woj=warminsko-mazurskie
http://ekoinnowacyjne.pl/