menu

PROGRAM 500 Plus

Terminy i miejsce składania wniosków w Gminie Rozogi

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego w gminie Rozogi załatwiane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane będą począwszy od 1 kwietnia 2016 r.
Na złożenie wniosku zainteresowani Programem 500+ mają 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. W tym przypadku świadczenie przyznane będzie począwszy od kwietnia (świadczenie jest wyrównywane od kwietnia). W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku (nie przysługuje wyrównanie świadczenia od kwietnia).

W celu usprawnienia obsługi zainteresowanych świadczeniem wychowawczym rodzin wnioski będą przyjmowane w SALI NARAD URZĘDU GMINY w terminie
1 - 20 kwietnia 2016 r. w godzinach od 800 do 1500
oraz dodatkowo w soboty
2 i 9 kwietnia 2016 r. w godzinach od 800 do 1300

Od 21 kwietnia 2016 r. wnioski będą przyjmowane w pokoju do obsługi ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz informacje na temat świadczenia udostępniane będą przez pracowników obsługi

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART.30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)*

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO*

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO*