menu

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Szczycieńskim

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w Powiecie Szczycieńskim funkcjonują Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Punkty są zlokalizowane:
-w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, parter, wejście A, pokój 3 A.
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku: 7:30 -11:30 oraz 11:30 -15:30.
Porad udzielają adwokaci/radcy prawni.

-w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, ul. Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek: 11.00 -15.00, wtorek: 9.00 -13.00, środa: 11.00 -15.00, czwartek: 9.00 -13.00, piątek: 11.00 -15.00 Punkt prowadzi Fundacja Pomocy Prawnej ANTERIS, ul. Wolności 61/2, 81-327 Gdynia, NIP 958-166-38-00.
Porad udzielają osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:


1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie!