menu

Jeszcze tylko kilka dni zostało rolnikom na złożenie wniosków

o przyznanie wsparcia w ramach poddziałań: "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" oraz "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

• Przypominamy, że od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to już drugi nabór wniosków o takie wsparcie w ramach PROW 2014 – 2020. Pierwszy nabór odbył się w III kwartale 2015 r. W tegorocznym naborze, do dnia 19 kwietnia wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii, złożyło 265 młodych rolników. Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna, która:
- ma nie więcej niż 40 lat,
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
- przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
- nie wystąpiła m.in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
o nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
o nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.
o Informujemy, także o naborze wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych".
Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 29 kwietnia 2016r. Pomoc można otrzymać na inwestycje związane z:
- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
- racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach - max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Więcej informacji na temat zasad aplikowania o środki w ramach wskazanych poddziałań, a także formularze wniosków, można uzyskać na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci.html.