menu

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach RPO

Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że we wrześniu b.r. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, planuje ogłosić konkurs w ramach RPO 2014-2020, działanie 1.5 Nowoczesne firmy, poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, skierowany do przedsiębiorców, na budowę przewag konkurencyjnych poprzez tworzenie/ budowanie nowej oferty produktowo-usługowej, polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu – przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów. W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na realizację przedsięwzięć, zmierzających do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów, opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz w odnowionej i innowacyjnej formie mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Przykładowe działanie mogą obejmować:
1. Dostosowanie procesu produkcyjnego do produkowania wg tradycyjnych receptur uzyskania pierwotnych właściwości produktu;

2. Odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/usług charakterystycznych dla regionu;

3. Zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym – wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania itp.

4. Remont/przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia dz. gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów)

Katalog przykładowych produktów/usług/zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem:
Bartnicy, bednarze, browarnicy, cajgownicy, cieśle, kowale, budowniczy organów, cukiernicy, drukarstwo, garncarze, introligatorzy, kaflarze, koszykarze, kowale, krawcy, malarze, szklarze, ślusarze, zegarmistrzowie, złotnicy itp.
Wymogi formalne i merytoryczne wyboru projektów konkursowych w ramach poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 :
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19424/SZOOP_I_28_04_2016.pdf