menu

„Kompleksowe rozwiązania edukacyjne

w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi"

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/02/orig/naglowek03-9929.jpg
Wójt Gminy Rozogi p. Zbigniew Kudrzycki 30 grudnia 2016 r. podpisał umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanym Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego, na realizację projektu „Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, w Szkole Podstawowej w Klonie i Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Rozogach.
Cel projektu:
a) W Szkole Podstawowej w Klonie i Rozogach będą doposażone pracownie: matematyczne i przyrodnicze, w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego będzie doposażona pracownia matematyczna, fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna. Do każdej ze szkół zakupionych będzie 30 laptopów, 5 tablic interaktywnych, 5 projektorów, oprogramowanie i pomoc dydaktyczne….Doposażenie będzie zgodne z wytycznymi MEN, o którym mowa w Regulaminie Konkursu.
b) Uczestniczenie 42 nauczycieli w szkoleniach, które podniosą kompetencje i ułatwiają zindywidualizowane podejście do ucznia oraz prowadzenie zajęć na bazie zakupionego doposażenia pracowni matematycznych i przyrodniczych, sprzętu do mobilnych pracowni komputerowych, pomocy dydaktycznych.
c) podniesienie u 416 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, Szkoły Podstawowej w Klonie, Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. matematyczno-przyrodniczych, komputerowych, językowych i właściwych postaw społecznych poprzez realizację dla nich 2580 godzin dodatkowych zajęć oraz 360 godzin doradztwa zawodowego oraz 3 jednodniowych i 6 trzydniowych wycieczek.
Planowanym efektem będzie kompleksowa zmiana funkcjonowania wyżej wymienionych szkół poprzez zmianę w podejściu do ucznia, metodach pracy, nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doposażenie w mobilny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, tablice interaktywne, projektory, a także pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych i matematycznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 132 097,28 PLN i obejmuje:
1) dofinansowanie z następujących źródeł:
a) środki europejskie w kwocie 962 282,69 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych,
b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 82 714,59 PLN, co stanowi 7,31 % wydatków kwalifikowalnych,
2) wkład własny w kwocie 87 100,00 PLN, co stanowi 7,69 % wydatków kwalifikowalnych.
Realizacja projektu rozpoczyna się 1 lutego 2017 r. i kontynuowana będzie do 31 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, w Szkole Podstawowej w Klonie i Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Rozogach.