menu

Projektu nowego herbu i flagi Gminy Rozogi

Gmina Rozogi wystąpiła do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Cyfryzacji z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu nowego her-bu i flagi Gminy Rozogi.

Prośba o zaopiniowanie nowego projektu wy-nika z negatywnej opinii Komisji Heraldycznej w sprawie obowiązują-cego herbu i projektu flagi wyrażonej w uchwale Komisji z 22 stycznia 2010 r. Aktualny herb został przyjęty uchwałą Rady Gminy 26 kwietnia 1995 r., w sytuacji, gdy nie działała Komisja Heraldyczna. W 2016 r. zwrócono się do specjalistów z Polskiego Towarzystwa Historycznego, którzy przygotowali obecnie opiniowany nowy projekt herbu i flagi uwzględniający uwagi i zalecenia Komisji Heraldycznej. Został on przy-gotowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego i plastyka Lecha Tadeusza Karczewskiego. Zgodnie z wymogami prawa, herby, flagi i in-ne symbole jednostek samorządowych muszą być osadzone w tradycji historycznej oraz pozostawać w zgodności z wymogami zasad heraldy-ki i weksylologii. Gmina Rozogi posługuje się obecnie herbem, który nie spełnia tych kryteriów. Konieczne jest w tej sytuacji zaproponowa-nie nowego znaku. Projekt herbu odzwierciedla najdawniejszą historię Gminy, jej najstarsze cechy oraz nawiązuje do najwcześniej wzniesio-nego na jej terenie obiektu – myśliwskiej wieży mieszkalnej. W okresie przynależności do państwa zakonnego w Prusach, a potem do Prus Książęcych, okolice Rozóg pozbawione były stałego osadnictwa, a miej-scowe lasy tworzyły łowiecki kompleks władców Prus. Z tego powodu przed połową XVI w., zbudowano tu „posadowioną na wzgórzu strażni-cę łowiecką”. Opis Lucasa Dawidta nie pozostawia wątpliwości, że w grę wchodzić może tylko typowa dla obronno-mieszkalnego budownic-twa na niżu europejskim (również na nizinach wschodnioeuropejskich) forma mieszkalnej wieży na kopcu zwana w literaturze przedmiotu „obiektem typu motte” czy „dworem na kopcu”. Atrakcyjność tego modelu architektonicznego wykraczała poza umowne granice śre-dniowiecza wkraczając głęboko w XVI w., przynajmniej do około poło-wy tego stulecia. Trudność sprawia jednak brak zachowanych obiek-tów (wznoszono je przeważnie z drewna) lub fragmentarycznych relik-tów pozwalających na rekonstrukcje. Pozostały jedynie kopce i fosy. Projekt bazuje na cechach architektonicznych widocznych na wieży mieszkalnej (z bocznymi wykuszami) na kopcu. Znak rogu (trąby) my-śliwskiego umieszczonego w projekcie herbu wskazuje na przeznacze-nie wieży mieszkalnej na kopcu w Rozogach, jako rezydencji łowieckiej. W tym wypadku skorzystano ze znanego heraldyce (w tym polskiej he-raldyce) wzoru godła przedstawiającego trąbę (róg myśliwski). Zielona barwa pola tarczy symbolizuje dominującą w dziejach terytorium Gmi-ny aż do XVIII w. rolę lasów i gospodarki leśnej. Gmina Rozogi łączy w swoim obrębie części należące do dwóch regionów historycznych: chodzi o Mazury i Kurpie. Część „kurpiowska” stanowi zdecydowaną mniejszość.

Opis projektu herbu Gminy Rozogi: W polu zielonym obronna wieża mieszkalna o dwóch wykuszach złota (żółta) ponad ro-giem myśliwskim (trąbą) czarnym o złotych okuciach.

Opis projektu flagi Gminy Rozogi: Flaga ma postać płata o proporcjach wysokości i długości jak 5 : 8, o trzech słupach: żółtym, zielonym i żółtym, o szero-kościach: 1,5:8; 5:8; 1,5:8. Pośrodku słupa zielonego znajduje się go-dło herbu Gminy Rozogi.

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/04/orig/01-rozogi-herb-10700.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2017/04/orig/02-rozogi-flaga-10701.jpg