menu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu,
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – część 1, część 2, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4
3. Prognoza oddziaływania na środowisko – opis, mapa 1, mapa 2.