menu

Kłobuki Fest oraz 13 Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Impreza skierowana jest zarówno do twórców reprezentujących różne dziedziny tradycji regionalnych jak i osób odwiedzających imprezę: mieszkańców naszego miasta oraz licznie przebywających na Warmii i Mazurach w sezonie letnim turystów.

Odbędą się warsztaty: garncarstwa, świecownika – wyrabiania świec z prawdziwego wosku pszczelego, witrażownika, wikliniarza, bartnika, prząśniczki - przędzenie na tradycyjnym kołowrotku oraz na różnego rodzaju krosnach tkackich, konkurs na MAZURSKIE KUCHY i Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego a w nim konkurs na Pamiątkę z Warmii i Mazur.

Dzień wypełni nam muzyka regionalna i biesiadna.

Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji będzie potańcówka ludowa oraz warsztaty tańca tradycyjnego poprowadzone przez KWARTET JANUSZA PRUSINOWSKIEGO, który w ten niekonwencjonalny sposób zaprosi wszystkich do Amfiteatru nad jeziorem Czos gdzie o godz. 19.00 odbędzie się IV edycja koncertu muzyki hybrydowej Projektu ARBORETUM inspirowana historią, spuścizną kulturową oraz dziedzictwem Warmii, Mazur i zachodniej Suwalszczyzny. Projekt realizuje polsko-kanadyjska wokalistka i kompozytorka Ola Turkiewicz (śpiew), której towarzyszyć będzie Justyna Czerwińska (śpiew) oraz zespół jazzowych instrumentalistów sesyjnych. Narrację poprowadzi Krzysztof Franieczek.Zaproszenie do udziału w konkursie

„PAMIĄTKA WARMII I MAZUR”

23 LIPCA 2017 r.

Plac Unii Europejskiej w Mrągowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników 13. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach, Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa. Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 23 lipca na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

Ocena i nagrody:

oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.13. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD REKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

23 LIPCA 2017 r.

Plac Unii Europejskiej w Mrągowie

REGULAMIN

Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są: Gmina Miasto Mrągowo, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Centrum Kultury i Turystyki.

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest: Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70, e - mail - info@ckit.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa

Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:
imię i nazwisko,
pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi),
powierzchnia stoiska jaką chce zająć,
telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)
do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.
Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie opłaty za stoisko.
Zgłoszenie dostarczone powinno być:
osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury i Turystyki, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,
korespondencyjnie na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo
pocztą elektroniczną na adres: info@ckit.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 14 lipca 2017 r.

II Opłaty

Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Wysokość opłaty akredytacyjnej wynosi:
30 zł za stoisko dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego
Z opłat zwolnione są placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz uczestnicy Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur”
UWAGA! Należność za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 14 lipca 2017 r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Mikołajkach O/Mrągowo

26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać:

imię i nazwisko lub nazwę firmy z dopiskiem "13. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora podczas Przeglądu.

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 14 lipca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska

Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00
Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.
Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.
Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.
Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska.
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia

Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.
Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V Transport i zaopatrzenie

Do obowiązków Wystawcy należy:
zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 18.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 19.00)
zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska
utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 18:00

Karta zgłoszenia