menu

Realizacja Funduszu Sołeckiego w Gminie Rozogi

Dnia 4 marcu 2016 roku została podjęta przez Radę Gminy w Rozogach uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie odbywających się zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz muszą być realizowane wyłącznie na mieniu gminnym.


Wszystkie 16 sołectw złożyło wnioski w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego zostały doposażone place zabaw dla dzieci funkcjonujące na terenie Gminy w Wilamowie, Orzeszkach, Łuce, Rozogach, Kowaliku, Spalinach Wielkich i Spalinach Małych oraz utworzony nowy plac zabaw w Radostowie.