menu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozogi

Gmina Rozogi w roku bieżącym zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozogi”.

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1) – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
17 lipca br. zawarto umowę nr 00195/17/17052/OZ-LZ/D oraz aneks nr 1 z dnia
11 października 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Rozogi. Kwota dofinansowania obejmowała 84,99% kosztów związanych z realizacją zadania. Pozostały procent udziałowy stanowił koszt własny Gminy Rozogi.
Koszt całego zadania wynosił 36.135,36 zł.
W/w zadanie obejmowało 32 nieruchomości należące do osób fizycznych z terenu Gminy Rozogi oraz 1 nieruchomość stanowiąca mienie komunalne Gminy Rozogi. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowości: Dąbrowy, Faryny, Klon, Łuka, Rozogi, Wilamowo, Występ, Orzeszki.
W wyniku realizacji zadania usunięto 108,576 Mg wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe).

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki