Gmina Rozogi w celu realizacji projektów w ramach programu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027” nawiązała współpracę z Gminą Sużany Rejonu Wileńskiego. Uzgodniono, że współ-praca będzie odbywała się w zakresie kultury, edukacji, turystyki i działalności sportowej poprzez wymianę młodzieży i społeczności szkolnych, instytucji kultury, sportu oraz organizacji publicz-nych. Umowę o współpracy 22 marca 2023 r. podpisali: Tadeusz Alancewicz, starosta Gminy Sużany (Litwa) i Zbigniew Kudrzycki, wójt Gminy Rozogi (Rzeczpospolita Polska). W uroczystości wziął udział dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie Algimant Banie-wicz i członkowie delegacji gminy Rozogi.
Po omówieniu wspólnych inicjatyw i perspektyw na najbliższe lata oraz podpisaniu umo-wy o współpracy w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny, delegacja z Polski wraz z przedsta-wicielami gminy Sużany odwiedziła filię Muzeum Oświaty Wileńszczyzny w Orzełówce w Gminie Rzesza. W muzeum odbyło się spotkanie ze starostą Gminy Rzesza Waldemarem Rynkiewiczem, z którym zostały również omówione wszelkie możliwości współpracy w dziedzinie kultury i edu-kacji, wymiany dzieci i młodzieży oraz realizacji wspólnych projektów unijnych szczególnie pro-gramu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027” przez Gminę Rozogi i Gminę Rzesza. Wizytę zakoń-czyło odwiedzenie byłej Szkoły Podstawowej w Tarakańcach.