Z uwagi na zmianę zasad weryfikacji poprawności danych zawartych we wnioskach/ oświadczeniach złożonych do Urzędu Gminy Rozogi (GOPS w Rozogach) w ramach programu Granty PPGR Komputery dla rodzin popegeerowskich, należy uzupełnić złożone wnioski/oświadczenia o następujące dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie krewnego (tj. dziadka/babci, pradziadka/prababci w linii prostej do ucznia wymienionego we wniosku/ oświadczeniu) w zlikwidowanym PPGR np. kserokopie umowy o pracę, świadectwa pracy, książeczki/legitymacje ubezpieczeniowe z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS, KOWR lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej poświadczone za zgodność z oryginałem, w Urzędzie Gminy Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, pok. nr 19 lub pok. nr 3, w terminie do 13 grudnia 2021 r.