Informujemy, że Gmina Rozogi planuje przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Planowana forma realizacji Programu przez Gminę Rozogi to świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
• miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
• innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
Adresaci Programu
1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w pkt 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Powiat przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa
w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia oraz informacji dodatkowych do karty zgłoszenia (załączniki)
do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Rozogach, ul. Wielbarska 2,

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
ZAŁĄCZNIKI:
- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” (załącznik nr 7 do programu)