Rozogi, dn. 24.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROZOGI
o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXII/194/21 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi

 

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2022 r.
do 28.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, pok. nr 2. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi,
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, sala narad – pok. nr 6.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie studium i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, sala narad – pok. nr 6.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2023 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Rozogi reprezentowana przez Wójta Gminy (z siedzibą: Urząd Gminy w Rozogach, 11-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 72 – 26 - 002).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z realizacją zadań planowania przestrzennego Gminy Rozogi.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (tj. organy samorządu terytorialnego, organy administracji publicznej).
10) W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki