Logo Warima Mazury

Przy współpracy z Samorządem Woj. Warmińsko-Mazurskim, Gmina Rozogi zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach”. W ramach zadania sala gimnastyczna zyskała nowe wyposażenie tj. nowoczesną elektroniczną tablicę wyników oraz kosze do gry w koszykówkę, co znacząco poprawiło zarówno jakość zajęć wychowania fizycznego jak również warunki odbywających się na hali zajęć pozalekcyjnych, treningów, meczy, turniejów.
Wartość zakupu sprzętu to 43.178,10 zł., z czego pomoc finansowa Samorządu Woj. W-M to wartość 14.507,84 zł.

Logo Warima Mazury

Wytyczenie szlaku przyrodniczo-historycznego na pograniczu mazursko-kurpiowskim w gminie Rozogi”

W gminie Rozogi od kilku lat realizowane są działania, których celem jest rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej. Każdego roku Gmina składa wnioski o przyznanie dotacji, w ramach grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację nowych działań infrastrukturalnych, które tworzą spójną całość i wzbogacają ofertę sportowo-turystyczną Gminy.
Dzięki temu mieliśmy środki finansowe na budowę i odnowienie boisk sportowych, kortów tenisowych, toru rowerowego pumptrack, a także stworzenie tzw. Przystanku nad rzeką Rozogą i innych miejsc rekreacji m.in. w Klonie, Wilamowie, Farynach, Orzeszkach, Borkach Rozowskich.
W roku 2023 r. poszerzyliśmy infrastrukturę o szlak przyrodniczo-historyczny na pograniczu mazursko-kurpiowskim, którego trasa była właściwie wytyczona przez samych mieszkańców, którzy bardzo często korzystali ze spacerów, wypraw rowerowych czy nordic walking. Trasa rozpoczyna się w parku w Rozogach i tworzy pętlę biegnąc przy miejscowościach Spaliny Wielkie, Kowalik, Kwiatuszki Wielkie. Gmina Rozogi dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” wytyczyła szlak, znakując trasę na drzewach, stawiając tablice informacyjne na trasie, stojaki na rowery oraz stację do naprawy rowerów, znajdującą się w parku w Rozogach (przy altanie rekreacyjnej).
Koszt inwestycji to 35.300,00 zł., z czego wartość pomocy finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego to 15.850,00 zł.

 

Logo Warima i Mazury

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Borki Rozowskie

Borki Rozowskie dzięki pozyskanym przez Gminę Rozogi środkom finansowym z Samorządu Woj. Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Małych grantów sołeckich Marszalka Woj. W-M”, zagospodarowały bezpieczną przestrzeń rekreacyjno-turystyczną przy świetlicy wiejskiej, na potrzeby aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz przyjezdnych. Gmina na ten cel pozyskała środki od Marszałka Województwa W-M w wysokości 25.000,00 zł. Dzięki realizacji zadania, sołectwo Borki Rozowskie cieszy się nową dużą zadaszoną altaną rekreacyjną, wyposażoną w stoły i ławki. Zakupiono także lampę solarną, beczki do zbierania wody deszczowej, wykonano łąkę kwietną. Cała przestrzeń została pięknie zaaranżowana przez mieszkańców sołectwa, którzy aktywnie włączyli się w realizację poszczególnych działań. Dzięki temu teren jest ładnie zagospodarowany i zadbany i zawiera dodatkowe elementy dla ochrony środowiska tj. zamontowano budki dla ptaków, dokonano nasadzeń wieloletnich gatunków rodzimych roślin. Przy wiacie postawiono tablicę informacyjną o roli pszczół w przyrodzie, która doskonale wpisuje się w charakter miejsca i dodatkowo pełni element edukacyjny.
Wartość inwestycji to 51.000,00 zł, w tym wartość dotacji: 25.000,00 zł, udział środków z Funduszu Sołeckiego: 18.654,34 zł., wartość wkładu własnego Gminy: 21.421,23 zł.

Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

 

Zadanie pod nazwą
„Wyspa Kłobuka – zagospodarowanie centrum Wilamowa” zostało zrealizowane przy udziale pomocy finansowej
z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w ramach konkursu
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Rozogach pod linkiem:

http://cuwrozogi.bipstrona.pl/cms/15513/dofinansowanie_mlodocianych

Wieloletni Rzadowy Program Posilek w szkole i w domu na lata 2019 2023 ROK 2023