Loga UE KSOW WM PROW

Wartość inwestycji wyniosła: 3 022 380,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1 km w tym poszerzenie nawierzchni do 6 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodników, zatok autobusowych, miejsc parkingowych i kanalizacji deszczowej.

Logo FE, RP, CPPC, UE

 

Gmina Rozogi po raz kolejny pozyskała środki finansowe na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus”. Tym razem gmina pozyskała środki w wysokości 94.500,00 zł.

Rządowy Program „Zdalna Szkoła Plus”, jako bezpośrednia kontynuacja „Zdalnej Szkoły”, ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych. Samorządy mogły zabiegać o środki w przedziale od 35 do 165 tys. zł, które zostały przyznane w zależności od liczby rodzin zamieszkujących na terenie danej gminy.

Logo FE, RP, CPPC, UE

 

Pozyskanie dofinansowania na zakup laptopów do szkół w gminie Rozogi, w ramach programu grantowego ”Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Rozogi pozyskała środki finansowe w wysokości 58.878,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia uczniów. Do szkół w Rozogach, Klonie i Dąbrowach trafiło łącznie 27 zestawów komputerowych, które następnie zostały przekazane tym uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają odpowiednich urządzeń do zdalnej nauki.

Urząd Gminy W Rozogach eUsługi

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na stronie internetowej Gminy Rozogi, został uruchomiony portal mieszkańca eUsługi, poprzez który można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu, w tym dokonać bezpośredniej płatności za zobowiązania wobec Gminy, tj. podatki (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) i opłaty, np. za odpady komunalne. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie. Ponadto, dzięki platformie eUsługi mieszkańcy mogą w każdej chwili sprawdzić historię oraz stan swoich zobowiązań, składać deklaracje i dokonywać innych płatności za czynności administracyjne. Więcej informacji na temat Portalu eUsługi można znaleźć na stronie: www.rozogi.pl zakładka: eUsługi, gdzie należy zarejestrować się i utworzyć konto użytkownika. Aby uwierzytelnić konto użytkownika, wymagane jest potwierdzenie tożsamości w sekretariacie Urzędu Gminy Rozogi. Należy pamiętać, że do złożenia deklaracji podatkowych lub innych formularzy, wymagane jest każdorazowo w pierwszej kolejności, zalogowanie się na platformie ePuap, co wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego, a następnie zalogowanie się na portalu eUsługi.

Informujemy ponadto, że od 2020 roku Urząd Gminy Rozogi wchodzi w system płatności masowych. Oznacza to, że każdy mieszkaniec/podatnik na swojej decyzji podany ma indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać podatki.

Uwaga! Jeśli podatnik ma dwie lub więcej nieruchomości i otrzymuje z Urzędu Gminy dwie lub więcej decyzji, to oznacza, że na każdej z decyzji będzie inny numer rachunku, tzn. podatek za każdą nieruchomość będzie płacony na inne konto. Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków podawanych w decyzjach wymiarowych.

logo hotspot WiFi4EU logo UE

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 14 stycznia 2020 r. w Rozogach funkcjonuje strefa bezpłatnego Internetu, zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania „Instalacja sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach projektu Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Rozogach”.

Publiczna sieć internetowa obejmuje teren przy budynkach szkolnych w Rozogach, Gminnym Ośrodku Kultury, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i teren rekreacyjny przy amfiteatrze.

Aby w pełni korzystać z darmowych punktów dostępu do Internetu, należy zalogować się do sieci WiFi4EU Rozogi, dostępnej na wszystkich urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strefy bezpłatnego Internetu w Rozogach.

Zbigniew Kudrzycki
Wójt Gminy Rozogi

loga FE RP WM UE

Gmina Rozogi realizuje projekt pn. „WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE Rozogi”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych".

Celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Rozogi, informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy, poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury, a także zwiększenie dostępności usług publicznych, poprzez umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną.

W ramach projektu zostanie uruchomiona Centralna Platforma e-usług mieszkańca, poprzez którą mieszkańcy będą mogli załatwiać urzędowe sprawy przez Internet.

Zakres wdrażanych e-usług obejmuje:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,
 4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,
 5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,
 6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,
 7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych,
 8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 10. Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej,
 11. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 13. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 705.159,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 599.385,15 zł.