Informuje się, że Gmina Rozogi planuje przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Opis programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Grupy docelowe

  1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W Gminie Rozogi realizacja programu w 2024 r. planowana jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia (załącznik)
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. Wielbarska 2,

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Link do Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024– edycja 2024 : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzaduterytorialnego-edycja-2024

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.