Mapa położenia Gminy Rozogi

 

Gmina Rozogi położona jest w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, przy ważnym szlaku komunikacyjnym Warszawa-Mazury, w regionie Zielone Płuca Polski, na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Jest bramą wjazdową na Mazury.

Od północy sąsiaduje z Gminą Świętajno, od wschodu z gminami Ruciane Nida i Pisz, od Zachodu z gminami Szczytno i Wielbark, zaś od południa i południowego wschodu z gminami typowo kurpiowskimi: Myszyniec i Łyse, które leżą w województwie mazowieckim.

Gmina Rozogi od 1 stycznia 1999r. należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego w skład którego wchodzą również gminy: Pasym, Dźwierzuty, Świętajno, Wielbark, Jedwabno, Szczytno.

Jest to gmina wiejska, o charakterze rolniczym bez rozwiniętego przemysłu, z gospodarką silnie zdominowaną przez rolnictwo indywidualne; przeważa hodowla bydła mlecznego - 65% rolników zajmuje się produkcją mleka. Przeciętne prywatne gospodarstwo wynosi średnio 15 ha, powyżej 40 ha stanowią niespełna 1% gospodarstw rolnych.
Obszar gminy obejmuje znaczną część zlewni dwóch rzek Jerutki i Rozogi, wspaniałe lasy o nieskazitelnie czystym powietrzu, z dominującym najlepszej jakości gatunkiem sosny mazurskiej. Lasy i grunty leśne zajmują 40% ogólnej powierzchni gminy. Stanowią one główny atut turystyczny gminy i dodatkowe źródło dochodów mieszkańców wsi.


 

Herb Gminy Rozogi

 Gmina Rozogi położona jest w południowo – wschodniej części powiatu szczycieńskie-go, na pograniczu mazursko – kurpiowskim. Od północy sąsiaduje z gminą Świętajno, od wschodu z gminami: Ruciane – Nida i Pisz, od zachodu z gminami: Wielbark i Szczytno. Zaj-muje ona obszar o powierzchni 22385 ha, w gminie jest 25 wiosek i 15 sołectw: Borki Rozow-skie, Dąbrowy, Dąbrowy Działy, Faryny, Klon, Księży Lasek, Kowalik, Kwiatuszki Wielkie, Łuka, Orzeszki, Rozogi, Spaliny Wielkie, Wilamowo, Występ, Zawojki. Na dzień 31 grudnia 2014 r. gminę Rozogi zamieszkiwało 5896 mieszkańców, w tym w Rozogach mieszka 1522 osób, stanowi to 25,81% ogólnej liczby mieszkańców, drugą wsią są Dąbrowy z 1303 miesz-kańcami (22,09%), kolejne wioski: Klon – 449, Faryny – 341, Wilamowo – 366. Struktura demograficzna wsi gminy charakteryzuje się dużą liczbą małych wsi do 150 mieszkańców, których jest 14 oraz małą liczbą wsi powyżej 300 mieszkańców tylko 5 wiosek. Użytki rolne zajmują 12075 ha stanowi to 53,92% powierzchni gminy; lasy i grunty leśne zajmują 9032 ha, co stanowi 40% ogólnej powierzchni gminy. Rozwój gospodarczy gminy związany jest głów-nie z zasobami naturalnymi i opiera się przede wszystkim na rolnictwie, leśnictwie i zakładach rzemieślniczych. Gmina ma charakter wiejski, przeważa gospodarka rolna z gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko (65%). Przeciętne gospodarstwo rolne posiada średnio 15 ha ziemi, gospodarstwa powyżej 40 ha stanowią niespełna 1% gospodarstw rolnych. Dość dobrze rozwinięte są usługi i handel; w gminie jest 41 sklepów, 5 barów i restauracji, 2 apteki i stacja benzynowa.