Wójt Gminy Rozogi informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2022 r. nie będzie obsługiwany punkt kasowy w Urzędzie Gminy Rozogi.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2022 r. wszelkie wpłaty z tytułu należności na rzecz Gminy Rozogi należy dokonywać na rachunek Gminy Rozogi w Banku

Spółdzielczym w Rozogach:

60 8920 0001 0010 1765 2000 0620 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

90 8920 0001 0010 1765 2000 0080 – podatki i pozostałe tytuły należności.

Należności można uregulować również gotówką, bez dodatkowych opłat, w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Rynek 12 w Rozogach.