Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej.

Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, jak również realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

PRZEJDŹ DO ANKIETY

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a6c09d6d&&b=2abb115806&&c=a0564708