loga FE RP WM UE

 

Gmina Rozogi pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IŻ.00-28-001/22 Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, działanie 5.1 –„Gospodarka odpadowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego że środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach” w kwocie: 1 596 432,60 zł

Całkowity koszt projektu wynosi: 2 829 271,79 zł

Projekt realizowany jest w miejscowości ROZOGI na działce o nr ewid: 148/8 i obejmuje:

 • Kontener administracyjno-socjalny,
 • Budynek magazynowy nr 1 z wiatą (Wiata nr 1) z podziałem na boksy odbioru i składowania odpadów, tj.:
 1. – papier, tektura, tekstylia, odzież + miejsce na zgniatarkę,
 2. – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opony, metale,
 3. – odpady wielkogabarytowe,
 4. – odpady budowlane i rozbiórkowe,
 5. – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 6. – odpady niebezpieczne, leki,
 7. – baterie, akumulatory.
 • Budynek magazynowy nr 2 (wiata nr 2) – dwa boksy gospodarcze (przechowywanie kontenerów zapasowych)
 • Waga samochodowa najazdowa 50 t.,
 • Zbiornik na wody opadowe poj. 2x10 m3 ,
 • Kontener zgniatarka (odpady segregowane),
 • Plac utwardzony na kontener na odpady BIO i inne,
 • Układ komunikacyjny (zjazd, drogi i place manewrowe, miejsca postojowe oraz ciąg komunikacji pieszej (chodniki),
 • Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa ,
 • Monitoring,
 • Zakup kontenerów i pojemników ,
 • Kampania informacyjna,
 • Tablica pamiątkowa

Pod linkiem:

Projekt zagospodarowania terenu;

Informacja dotycząca segregacji odpadów na terenie Gminy Rozogi.