Loko UE LEADER BMK PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europejska inwestycja w obszary wiejskie

Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach

Gmina Rozogi w lipcu 2023 r. zakończyła kolejną inwestycję związaną z modernizacją parku w Rozogach. Tym razem w ramach pozyskanych środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, odnowiliśmy część parku wzdłuż rzeki Rozoga. Odnowiliśmy nawierzchnię głównej ścieżki żwirowej nad rzeką, wyremontowaliśmy istniejące mostki, postawiliśmy nowe ławki i kosze na odpady, a także wyremontowaliśmy główną ścieżkę prowadzącą do samego amfiteatru, zmieniając jej nawierzchnię na kostkę betonową. Została odnowiona również ścieżka żwirowa prowadząca do strefy rowerowej pumptrack.
Całość inwestycji wyniosła 243993,91 zł. Wartość pozyskanych środków unijnych z PROW na lata 2014-2020 to 122805,00 zł.

loga FE RP WM UE

 

Gmina Rozogi pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IŻ.00-28-001/22 Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, działanie 5.1 –„Gospodarka odpadowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego że środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach” w kwocie: 1 596 432,60 zł

Całkowity koszt projektu wynosi: 2 829 271,79 zł

Projekt realizowany jest w miejscowości ROZOGI na działce o nr ewid: 148/8 i obejmuje:

 • Kontener administracyjno-socjalny,
 • Budynek magazynowy nr 1 z wiatą (Wiata nr 1) z podziałem na boksy odbioru i składowania odpadów, tj.:
 1. – papier, tektura, tekstylia, odzież + miejsce na zgniatarkę,
 2. – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opony, metale,
 3. – odpady wielkogabarytowe,
 4. – odpady budowlane i rozbiórkowe,
 5. – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 6. – odpady niebezpieczne, leki,
 7. – baterie, akumulatory.
 • Budynek magazynowy nr 2 (wiata nr 2) – dwa boksy gospodarcze (przechowywanie kontenerów zapasowych)
 • Waga samochodowa najazdowa 50 t.,
 • Zbiornik na wody opadowe poj. 2x10 m3 ,
 • Kontener zgniatarka (odpady segregowane),
 • Plac utwardzony na kontener na odpady BIO i inne,
 • Układ komunikacyjny (zjazd, drogi i place manewrowe, miejsca postojowe oraz ciąg komunikacji pieszej (chodniki),
 • Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa ,
 • Monitoring,
 • Zakup kontenerów i pojemników ,
 • Kampania informacyjna,
 • Tablica pamiątkowa

Pod linkiem:

Projekt zagospodarowania terenu;

Informacja dotycząca segregacji odpadów na terenie Gminy Rozogi.

 

Flaga EU logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi

15 grudnia 2022 r. Gmina Rozogi podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00110-65150-UM1410007/22 na realizację w/w operacji. Zakres operacji obejmuje:

 1. rozbudowę sieci wodociągowej w Dąbrowach,
 2. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi,
 3. przebudowę z rozbudową budynku Stacji Wodociągowej w Farynach

Całkowity koszt inwestycji to: 5 492 356,76 zł, z czego dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi: 4.466.573,00 zł.

Przewidywany termin realizacji inwestycji – do lutego 2025 r.

 

PROW na lata 2014-2020, Flaga UE

PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU ROZOWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi
- osiedle w kierunku Spalin (Etap I)

W marcu 2022 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi - osiedle w kierunku Spalin (Etap I)”, w ramach projektu na który pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmował: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV min. Ø200 o długości 1,667 km oraz budowę sieci wodociągowej w rur polietylenowych (PE, PEHD) Ø110 o długości 1,123 km.

Koszt inwestycji to: 838 262,97 zł, z czego dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła: 533 386,00 zł.

Wykonawca inwestycji:
SANPROD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce.

Loko UE LEADER BMK PROW

W grudniu 2021 r. Gmina Rozogi zakończyła kolejną inwestycję mającą na celu modernizację parku w Rozogach. Tym razem zakres inwestycji obejmował wymianę ławek w amfiteatrze, odnowienie mostu nad oczkiem wodnym za amfiteatrem oraz modernizację oświetlenia w całym parku tj. wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. System ten pozwala nam obecnie na bezprzewodowe i samodzielne sterowanie oprawami oświetleniowymi, pozwala na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy. Dzięki kontroli systemu zarządzania możemy wizualizować oprawy na mapie, śledzić alarmy i status poszczególnych opraw, konfigurować i zmieniać ustawienia systemu sterowania.
Inwestycję zrealizowano ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt realizacji całej operacji: 246700,57 zł.
Wartość dofinansowania ze środków UE w ramach PROW 2014-2020: 56009,00 zł.

loga FE RP WM UE

Gmina Rozogi w listopadzie 2020 r. zakończyła realizację projektu, którego przedmiotem była budowa pięciu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy, w następujących lokalizacjach:

 1. Szkoła Podstawowa w Rozogach i Zespól Szkół w Rozogach – wybudowano 3 gruntowe mikroinstalcje, każda o mocy 31,02 kW, zasilające w energię elektryczną budynki szkolne.
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Klonie – wybudowano jedną mikroinstalację o mocy 19,80 kW na dachu budynku szkolnego.
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowach – wybudowano jedną mikroinstalację o mocy 19,80 kW na dachu budynku szkolnego.