loga FE RP WM UE

Gmina Rozogi realizuje projekt pn. „WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE Rozogi”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych".

Celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Rozogi, informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy, poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury, a także zwiększenie dostępności usług publicznych, poprzez umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną.

W ramach projektu zostanie uruchomiona Centralna Platforma e-usług mieszkańca, poprzez którą mieszkańcy będą mogli załatwiać urzędowe sprawy przez Internet.

Zakres wdrażanych e-usług obejmuje:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,
 4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,
 5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,
 6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,
 7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych,
 8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 10. Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej,
 11. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 13. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 705.159,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 599.385,15 zł.

logo UE PROW i inne

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Typ operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

PRZEBUDOWA AMFITEATRU W ROZOGACH

Gmina Rozogi w kwietniu 2019 r. przystąpiła do rzeczowej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa amfiteatru w Rozogach”, w ramach projektu, na który pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zadaszenia nad istniejącą sceną amfiteatru oraz wykonanie instalacji elektrycznych w amfiteatrze.

Koszt inwestycji: 459.077,07 zł., z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 134.150,00 zł.