Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Rozogi reprezentowana przez Wójta (adres: ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, tel. /89/ 72-26-002, 72-26-038, Fax. /89/ 72-26-002 w.50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź innych danych będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby transmisji sesji Rady Gminy Rozogi, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia RODO oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".
  Część danych osobowych może być również przetwarzana na podstawie udzielonej zgody wyrażonej w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na osobistym udziale w transmitowanej sesji Rady Gminy, w zakresie, celu i przez czas określony w polityce prywatności Google LLC, D/B/A YouTube lub co do zasady do wycofania zgody i usunięcia zgromadzonych danych w obszarze pozostającym w możliwościach Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe gromadzone przez YouTube podlegają retencji na zasadach określonych polityce prywatności Google.
 6. Odbiorcami Państwa danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rozogach. Poprzez transmisję sesji Rady Gminy Rozogi w serwisie YouTube, dane mogą być udostępniane właścicielowi serwisu tj. Google LLC, D/B/A YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych dostępnych pod adresem: Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry Ave, San Bruno, California 94066 (USA).
 7. Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube, poprzez który udostępniane są transmisje obrad Rady Gminy Rozogi. Serwis YouTube może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych. Przekazywanie danych osobowych do w/w państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1. Więcej informacji na temat zabezpieczeń transferu danych znajduje się w zakładkach właściwych dla prywatności oraz warunków świadczenia usług YouTube.
 8. Informujemy ponadto, że Google Ireland Limited - właściciel serwisu YouTube jest administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca w/w serwisu i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. w przypadku wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.